บทเรียนงานเกษตรบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา งานเกษตร  รหัสวิชา  ง 21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา   อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี  ระยอง

        โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือบทเรียนออนไลน์เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามความสามารถและความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังเอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเวลาและสถานที่

        บทเรียนงานเกษตรบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา งานเกษตร  รหัสวิชา  ง 21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งหมด 8 หน่วย